Generalforsamling

 

 

D. 26. marts 2022 blev der afholdt generalforsamling i Aalborg Patchwork.  Aktivitetscentret på Grønlands Torv med følgende dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent og stemmetællere.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Godkendelse af regnskab.
  4. Fastsættelse af kontingent.
  5. Forslag fra medlemmerne.
  6. Valg til bestyrelse:  På valg er Lisbeth Christensen, og Brita Pedersen. 

På valg er Lisbeth Christensen, og Brita Pedersen
Begge modtager genvalg.

     7. Valg af supplianter
     8. Valg af bilagskontrollant
     9. Valg af bilagskontrollant suppleant
   10. Eventuelt. 

 

Formand Lisbeth Christensen bød velkommen. 

Ad 1 

Tove Bødker blev valgt som dirigent. Hun konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og beslutningsdygtig. 

Ad 2 

Lisbeth aflagde beretning. Beretningen blev godkendt. 

Ad 3 

Kasserer Rita Christensen aflagde regnskab. Regnskabet blev godkendt. 

Ad 4 

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på kr. 125 og fortsat mødegebyr på kr. 20 når man mødes til sydag.

Bestyrelsens forslag blev tiltrådt. 

Ad 5 

Der var ingen forslag fra medlemmerne.  

Ad 6 

Der var 3 bestyrelsesposter på valg. Lisbeth Christensen og Brita Pedersen blev  genvalgt.

Sølvi Christensen stillede op til bestyrelsen og blev valgt. 

Ad 7 

Birthe Pedersen blev valgt til suppleant. 

Ad 8 

Bilagskontrollant Annette Kofod blev genvalgt. 

Ad 9 

Ruth Taudal blev valgt til bilagskontrollant suppleant. 

Ad 10 

Lisbeth fortalte om Vejle quilternes invitation, og at bestyrelsen havde sagt nej tak, grundet vores ændrede situation med færre medlemmer, og at mange af dem der startede venskabet med Vejle var blevet ældre og ikke længere kom i foreningen.

Der var få der gerne så at venskabet fortsatte. 

Nogle medlemmer foreslog at vi flyttede bank p.g.a. de dyre gebyrer, dette tages op på et bestyrelsesmøde senere. 

Der blev budt velkommen til Birthe Pedersen, og sagt tak til Lene Dahl for hendes tid i bestyrelsen. 

Tove Bødker afsluttede generalforsamlingen, og Lisbeth sagde tak til dirigenten og tak til de fremmødte. 

27. marts 2022 

Brita Pedersen

 

Del siden