Generalforsamling

 

D. 3. februar 2024 afholdt Aalborg Patchworkforening generalforsamling
på Aktivitetscentret Grønlands Torv med følgende dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent og stemmetællere.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Godkendelse af regnskab.
  4. Fastsættelse af kontingent.
  5. Forslag fra medlemmerne.
  6. Valg af bestyrelse:

På valg er Lisbeth Christensen, Brita Pedersen og Sølvi Christensen.

Ingen af de tre modtager genvalg.

  1. Valg af suppleanter.
  2. Valg af billagskontrollant.
  3. Valg af billagskontrollantsuppleant.
  4. Eventuelt.

 

Formand Lisbeth Christensen bød velkommen.

 

Ad 1 

Annette Kofod blev valgt som dirigent. Hun kostaterede, at generalforsamlingen
var lovlig varslet og beslutningsdygtig.

 

Ad 2 

Lisbeth Christensen aflagde årsberetning. Beretningen blev godkendt.

 

Ad 3 

Kasserer Rita Christensen aflagde regnskab. Regnskabet blev godkendt.

 

Ad 4 

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på kr. 125 årligt, og mødegebyr kr. 20,
når man møder til sydag.

Bestyrelsens forslag blev godkendt.

 

Ad 5 

Der var ingen indkomne forslag. 

 

Ad 6 

Lone Brun Olsen, Heidi Nielsen og Bente Munk stillede op. Alle tre blev valgt.

 

Ad 7 

Karen Ramløse blev valgt som suppleant.

 

Ad 8 

Annette Kofod blev genvalgt.

 

Ad 9 

Ruth Taudal blev genvalgt.

 

Ad 10 

Rita Christensen og Birthe Skytte sagde tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer.

 

Der blev talt om evt. at skære ned på antallet af arrangementer og at tiden om lørdagen
måske skulle sættes ned, da mange går tidligere hjem.

Der blev talt om at medlemmerne kunne hjælpe med at lave kaffe.

Der kom forslag om at lave underudvalg som kunne stå for forskellige ting.

 

Annette Kofod afsluttede generalforsamlingen og Lisbeth Christensen takkede dirigenten
og de fremmødte.  

 

D. 5. februar 

Brita Pedersen

Del siden