Vedtægter

VEDTÆGTER

 

1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL.

1.1   Foreningens navn er AALBORG PATCHWORK. Foreningens hjemsted er Aalborg Kommune.

1.2   Foreningens formål er socialt samvær om fælles interesse for patchwork,

 applikation og quiltning med fælles aktiviteter, arrangementer og udstillinger for øje.

 

2.MEDLEMMERNE

2.1    Som medlem af foreningen kan optages enhver, der er interesseret i patchwork,  applikation og quiltning.  

 

3. GENERALFORSAMLINGEN 

3.1 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.  

3.2 Den ordinære generalforsamlingafholdes i årets første kvartal. Der indkaldes med mindst 14 dages varsel ved mail, almindeligt brev, eller sammen med udsendelse af program for første halvår, indeholdende dagsorden. 

3.3 For den ordinære generalforsamling gælder følgende dagsorden:  

   1. Valg af dirigent.
   2. Bestyrelsens beretning ved formanden.
   3. Forelæggelse af det udarbejdede regnskab til godkendelse.
   4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent.
   5. Forslag fra medlemmerne.
   6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
   7. Valg ag suppleant(er) til bestyrelsen.
   8. Valg af bilagskontrollant.
   9. Valg af bilagskontrollantsuppleant.
   10. Eventuelt. 

3.4 Forslag fra medlemmerne eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt sendes til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.

3.5 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, hvis bestyrelsen finder det nødvendigt, eller senest 14 dage efter at mindst 1/3 af foreningens medlemmer har indgivet en skriftlig begæring til bestyrelsen med angivelse af dagsorden.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel.

3.6 Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages men simpel stemmeflertal, bortset fra pkt. 8.1 og 9.1.
Stemmeafgivningen sker ved håndsoprækning, med mindre der med almindeligt stemmeflertal vedtages skriftlig afstemning.

  

4. BESTYRELSE

4.1 Foreningen ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer efter generalforsamlingens beslutning. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, idet halvdelen/majoriteten er på valg et år og den øvrige del af bestyrelsen er på valg det følgende år. Genvalg kan finde sted.

4.2 Generalforsamlingen vælger en eller flere bestyrelsessuppleanter.
Valget gælder for 1 år ad gangen.

4.3 Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv.

4.4 Formand eller eventuelt sekretær fører en forhandlingsprotokol over generalforsamlings- og bestyrelsesmøder.

4.5 Bestyrelsen varetager og repræsenterer foreningens forhold i enhver henseende.

4.6 Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med vedtægterne og de på generalforsamlingen tagne beslutninger. Bestyrelsen kan ikke uden generalforsamlingens beslutning påføre foreningen gældsforpligtelser.

4.7 Bestyrelsesmøde afholdes så ofte, som forholdene gør det det nødvendigt.Formanden og hvert bestyrelsesmedlem kan sammenkalde bestyrelsen med 3 dages varsel. I påtrængende tilfælde kan formanden sammenkalde med kortere varsel. 4.8 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Beslutninger kan vedtages med simpelt flertal.I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

  

5. Kontingent       

5.1   Generalforsamlingen fastsætter det årlige kontingent. 

5.2  Indbetales kontingentet ikke rettidigt bortfalder medlemskabet, ligesom retten til at deltage i generalforsamlingen fortabes. 

 

6. TEGNINGSREGEL    

6.1   Foreningen tegnes i alle anliggender af mindst 2 medlemmer af bestyrelsen, hvoraf ét skal være formanden eller kassereren.           

6.2   Kassereren er berettiget til at indsætte og hæve på foreningens konti i    pengeinstitutter.  

 

7. REVISION OG REGNSKABSÅR

7.1   Foreningens regnskabsår er kalenderåret.                     

7.2   Regnskabet revideres af billagskontrollant, der vælges af generalforsamlingen.

 

8. ÆNDRING AF VEDTÆGTER

8.1  Ændring af foreningens vedtægter kan kun foretages på generalforsamlingen. Ændringens  fulde ordlyd skal fremgå af den på mødet udsendte dagsorden. Ændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for.

 

9. OPLØSNING 

9.1  Foreningen kan kun opløses af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum . Opløsningen kan kun vedtages, hvis mindst 4/5 af de fremmødte stemmer for. En eventuel formues anvendelse besluttes på den sidste generalforsamling.

                     

Således vedtaget på generalforsamlingen den 7.februar 2004. 

(Foreningen er stiftet i september 1997 og disse vedtægter træder således i stedet for de tidligere vedtagne vedtægter).

 

 

Del siden